OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Svi postojeći korisnici Hamlet d.o.o. usluga te novi korisnici koji naručuju usluge prihvaćaju sve uvjete utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu Uvjeti). Ovi Uvjeti nisu konačni i Hamlet d.o.o. zadržava pravo nadopunjavanja, brisanja i izmjena odredbi ovih Uvjeta u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Izmjene postaju aktualne obavještavanjem korisnika o izmjenama i/ili objavljivanjem Uvjeta na internet stranicama Tvrtke https://cjenikonline.com

DEFINICIJE
Značenje pojmova korištenih u sadržaju ovih Uvjeta:

 • Hamlet d.o.o., Tvrtka
  Hamlet d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Kenneth Grabičanin
 • Ugovor
  Ugovor o Uvjetima izrade internet stranica i razvoja aplikacija te svaki ugovor vezan uz navedene Uvjete
 • Korisnik, Klijent
  Privatna ili pravna osoba koja koristi ili naručuje usluge Tvrtke
 • Standardna satnica
  40 € /301,38 kn po satu
 • Neprikladni materijali, neprikladan sadržaj
  Sadržaj koji je uvredljiv, pogrdan, štetan, klevetnički, zlonamjeran, opscen, pornografski, vulgaran, prijeteći, nezakonit, koji krši prava intelektualnog vlasništva, predstavlja ili potiče kazneno djelo ili sadrži računalni virus, crv, trojanski konj i/ili neki drugi štetan računalni kôd
 • Usluge
  Usluge koje Hamlet d.o.o. nudi postojećim i novim Korisnicima
 • Projekt
  Izrada internet stranica, računalne aplikacije ili web aplikacije, odnosno određeni ugovoreni radovi koji podrazumijevaju programiranje ili računalnu grafičku obradu.

UGOVOR O UVJETIMA RAZVOJA APLIKACIJA I IZRADE INTERNET STRANICA
Sljedeći uvjeti primjenjuju se isključivo na Korisnike usluga izrade internet stranica te razvoja aplikacija:
Ovaj Ugovor i pripadajući uvjeti primijenit će se između Hamlet d.o.o. i Korisnika usluge izrade internet stranica odnosno razvoja aplikacija (u daljnjem tekstu mogu biti spominjani kao Projekt). Ovaj Ugovor, skupa s ostatkom Uvjeta, sadrži cjelokupan ugovor između Tvrtke i Klijenta vezan uz temu rada na Projektu te zamjenjuje sve prethodne sporazume, dogovore, zahvate ili prijedloge, pisane ili usmene, a vezane uz istu temu. Nikakvo usmeno objašnjenje ili informacije dobivene od bilo koje strane ne mogu mijenjati tumačenja odredbi ovih Uvjeta.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta oslanjate se isključivo na odredbe navedene u Uvjetima.

ODOBRENJE; GARANCIJA KVALITETE
Hamlet d.o.o. će Korisniku na odobrenje dostaviti koncept dizajna u računalnom grafičkom obliku, uključujući, ali ne limitirajući se na veličinu stranice, boju, veličinu loga, smještaj loga te izgled i smještaj navigacije. Korisnik prihvaća da je upoznat s time da će sve podstranice biti dizajnirane po uzoru na naslovnu stranicu, osim ako je drugačije ugovoreno. Veličina teksta, boje i općenito izgled aplikacija i/ili internet stranica ovise o Korisnikovom pregledniku, rezoluciji ekrana i postavkama istog. Ukoliko nije drugačije definirano, Korisnikove internet stranice nisu posebno pripremane za ispis iz internet preglednika.
Hamlet d.o.o. će Korisniku ponuditi maksimalno dvije (2) verzije dizajna. Svaki dodatan koncept izlazi iz okvira ovog Ugovora i naplaćuje se po Standardnoj satnici. Onog trenutka kada Korisnik odobri dizajn, počinje rad na izradi aplikacije i/ili internet stranice, a svaka dodatna izmjena na već prihvaćenom dizajnu naplatit će se po Standardnoj satnici.
Korisniku se na raspolaganje stavlja 8 dana kako bi pažljivo proučio Projekt, testirao sve funkcije, provjerio sve poveznice i naposljetku obavijestio Hamlet d.o.o. o eventualnoj potrebi za korekcijama koje zahtijeva, odnosno o odobrenju Projekta. Hamlet d.o.o. će manje zahvate na korekciji izvršiti besplatno, pod uvjetom da su zahtjevi za izmjenama razumni, odnosno da ne podrazumijevaju osjetan odmak od originalno ugovorenih stavki. Ukoliko u roku 8 dana ne primi odgovor od Korisnika, Hamlet d.o.o. će Projekt smatrati odobrenim i dovršenim. Svaki naknadni zahtjev za dodatnim zahvatima bit će naplaćen po Standardnoj satnici.

ROKOVI
Hamlet d.o.o. će učiniti sve potrebno kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi za dovršetak Projekta. U slučaju kašnjenja s isporukom iz razloga za koje je odgovoran Hamlet d.o.o., naručitelj može zahtijevati ispunjenje u primjerenom dodatnom roku, a raskinuti ugovor i/ili potraživati naknadu štete zbog kašnjenja tek ako Hamlet d.o.o. niti u primjerenom dodatnom roku ne ispuni svoju obvezu. Dodatni rok mora biti primjeren prema vrsti i opsegu narudžbe. Korisnik mora imati na umu činjenicu da nedostatak suradnje i kašnjenje u predaji materijala od strane Korisnika mogu uzrokovati osjetno kašnjenje u odnosu na ugovorene rokove.

UVJETI PLAĆANJA
Korisnik uplaćuje 100% iznosa avansno.
Logo, slike, programski kod i sav ostali rad vezan uz Projekt Korisniku neće biti isporučeni prije nego se izvrši kompletna uplata sredstava.
Uplate se vrše na račun tvrtke:
Hamlet d.o.o.
Ključka ulica 2
10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR6923600001101999056

MATERIJALI
Klijent je odgovoran za dostavu svih materijala potrebnih za izradu Projekta. Sav materijal mora biti dostavljen u tekstualnom i grafičkom obliku, osim ako je drugačije ugovoreno ili naglašeno od strane Hamlet d.o.o. Skeniranje fotografija, dokumenata i ručni upis, odnosno prijepis podataka naplaćuju se po Standardnoj satnici. Fotografije za web stranicu moraju biti u JPG ili PNG formatu. Ukoliko to nije ugovoreno, Hamlet d.o.o. Klijentu nije dužan arhivirati, čuvati ili vratiti dostavljene materijale za tisak ili nositelje podataka na kojima su dostavljeni, te će ih Hamlet d.o.o. uništiti u skladu s propisima u roku od mjesec dana od izvršenja posla odnosno od isporuke Klijentu.
Klijent je odgovoran za nabavku svih dozvola i odobrenja vezanih uz korištenje materijala za izradu Projekta i njihovo isporučivanje Hamlet d.o.o. Ukoliko materijali zahtijevaju isticanje autorskih prava, Klijent je dužan identificirati navedene materijale i Hamlet d.o.o. dostaviti potrebne tekstove za napomene vezane uz autorska prava.
Klijent prihvaća nadoknaditi štetu Hamlet d.o.o. i izuzeti Hamlet d.o.o. od svih potraživanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na potraživanja od autorskih prava, kršenja zaštitnih znakova, kršenja prava na privatnost ili zbog klevete, kao na posljedice proizašle iz uporabe isporučenih materijala.

Provjera ispravnosti materijala („Preflight check“). Hamlet d.o.o. provjerava tehnološku ispravnost dostavljenih materijala kao i grafičke pripreme dostavljenog materijala. Ukoliko su grafička priprema odnosno materijali neispravni odnosno nisu podobni za početak procesa proizvodnje i izvršenje posla, Hamlet d.o.o. će o tome obavijestiti naručitelja pisanim putem i naručitelju po potrebi dati potrebne savjete i sugestije radi ispravljanja grešaka, u skladu s Tehničkim uputstvima Hamlet d.o.o. Na zahtjev naručitelja, Hamlet d.o.o. će u suradnji s naručiteljem otkloniti uočene nedostatke. Otklanjanje nedostataka grafičke pripreme dostavljenog materijala, korekcije i izmjene u odnosu na predložak dostavljen od strane naručitelja izvršene na njegov zahtjev, obračunavaju se naručitelju prema standardnoj satnici i za to je Hamlet d.o.o. ovlašten naručitelju izdati poseban račun, a naručitelj je obvezan takav račun podmiriti. Hamlet d.o.o. ne odgovara za pogreške u grafičkom dizajnu i grafičkoj pripremi koje je naručitelj previdio. Rok isporuke produžuje se za vrijeme potrebno za otklanjanje nedostataka grafičke pripreme, korekcija i izmjena koje je potrebno izvršiti u skladom s ovom točkom Općih uvjeta. Izmjene i korekcije dostavljenih materijala, koje naručitelj zahtijeva usmeno, moraju se potvrditi pisanim putem, slanjem e-maila na cjenikbazapodataka@gmail.com
Hamlet d.o.o. će izvršiti izmjene i korekcije koje zahtjeva naručitelj bez odgovornosti za njihovu ispravnost. Rok isporuke produžuje se za vrijeme potrebno za otklanjanje nedostataka grafičke pripreme, korekcije i izmjene koje je potrebno izvršiti zbog naknadnih izmjena na zahtjev naručitelja.

VLASNIŠTVO, AUTORSKA PRAVA I OBVEZE
Nakon što Klijent uplati puni iznos računa:
• vlasništvo svih prava, uključujući i autorska, na grafiku i tekst u Projektu prebacuju se na Klijenta;
• sva prava na programski kod kreiran pri radu na Projektu ostaju isključivo vlasništvo Hamlet d.o.o.

OTKAZIVANJE NARUČENIH USLUGA
Klijent i/ili Hamlet d.o.o. mogu u bilo kojem trenutku zatražiti otkazivanje radova na naručenim uslugama. U slučaju prekida rada na Projektu, Hamlet d.o.o. zadržava svo vlasništvo i prava na posao odrađen do trenutka otkazivanja.
• Otkazivanje od strane Klijenta
Klijent ima mogućnost otkazivanja usluga definiranih Ugovorom. Otkaz se daje u pisanom obliku i dostavlja se Hamlet d.o.o. preporučenom poštanskom pošiljkom. Hamlet d.o.o. će po primitku zahtjeva prestati vršiti sve ugovorene poslove. Danom dostave Otkaza Hamlet d.o.o. smatra se dan predaje preporučene poštanske pošiljke tvrtci određenoj za dostavu pismene pošiljke. Klijent prihvaća da će u slučaju otkazivanja naručene usluge Hamlet d.o.o. platiti odštetne troškove u visini od 25% ugovorene cijene Projekta. Ukoliko u trenutku otkazivanja cijena radova izvršenih na Projektu premašuje iznos odštetnih troškova od 25%, Klijent pristaje platiti puni iznos cijene za poslove odrađene do trenutka Otkazivanja. Ako je korisnik do Otkaza uplatio više novčanih sredstava nego što je iznos odštetnih troškova, odnosno troškova radova obavljenih do Otkaza, Hamlet d.o.o. se obvezuje Klijentu vratiti razliku uplaćenih sredstava i Hamlet d.o.o. potraživanja.
• Otkazivanje od strane Hamlet d.o.o.
Hamlet d.o.o. zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti rad na Projektu, ukoliko je to nužno. U tom slučaju, sva sredstva uplaćena za rad na Projektu, umanjena za eventualne troškove rada ili druge tipove troškova, uplaćuju se na račun Klijenta. Hamlet d.o.o. može otkazati projekt iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući, ali ne limitirajući se na lošu suradnju s klijentom te osjetna kašnjenja u predaji materijala Hamlet d.o.o.

NAKNADA ŠTETE
Ni pod kojim okolnostima Hamlet d.o.o. neće biti odgovoran ili kažnjen za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili kažnjivu štetu nastalu iz Klijentova korištenja Hamlet d.o.o. usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, neispunjavanje rokova, gubitak prihoda, prekid rada servera te zlonamjerne aktivnosti korisnika (hakera). Klijent prihvaća nadoknaditi štetu Hamlet d.o.o. i izuzeti Hamlet d.o.o. od bilo kakvih potraživanja, odgovornosti ili šteta proizašlih iz Hamlet d.o.o. korištenja bilo kojeg materijala predanog od strane Klijenta.

MJESTO I NADLEŽNOST SUDA
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve sporove nastale primjenom i tumačenjem ovog Ugovora, ukoliko je to potrebno, rješavati sporazumno. Ukoliko spor nije moguće riješiti na taj način, rješavati će se na nadležnom sudu u Zagrebu.

NAPOMENA
Klijent je suglasan s time da Hamlet d.o.o. može koristiti Projekt na način da ga prikaže na Hamlet d.o.o. internet stranicama s poveznicom prema Projektu, ukoliko postoji. Jednako tako, Klijent je suglasan s time da Hamlet d.o.o. postavi Klijenta na listu korisnika koja se prezentira posjetiteljima Hamlet d.o.o. internet stranica.

JAMSTVA
Svi radovi na ugovorenom Projektu bit će izvršeni na dobar i stručan način, u skladu sa standardima struke te u skladu sa specifikacijama utvrđenim Ugovorom. Klijent je suglasan s time da nisu ponuđena nikakva jamstva u vezi tijeka radova, vremenskog rasporeda, rokova za predaju ili bilo kojih drugih vremenski osjetljivih dogovora.
Hamlet d.o.o. ne jamči da će funkcije sadržane u izrađenom Projektu zadovoljiti zahtjeve Klijenta ili da će rad web stranice, odnosno aplikacije, biti bez prekida ili bez grešaka. Kompletan rizik glede kvalitete i uspješnosti Projekta je na Klijentu. Ni u kojem slučaju Hamlet d.o.o. neće biti odgovoran Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak profita ili druge slučajne, posljedične ili posebne štete koje proizlaze iz rada internet stranica, odnosno aplikacije, ili nesposobnosti Klijenta da upravljanja internet stranicama ili aplikacijom, iako je Hamlet d.o.o. upozorio na mogućnost takvih problema.

ODRŽAVANJE
Ovaj Ugovor uključuje paket održavanja u trajanju od godinu dana. Sve radove vezane uz održavanje Projekta nakon isteka tog roka potrebno je produžiti ugovorom o suradnji.

DEFINICIJA RADNOG DANA
Radno vrijeme Hamlet d.o.o. je od ponedjeljka do petka, od 09.00 do 17:00 sati. Vikendi i blagdani su neradni.

PRIHVAĆANJE UVJETA
Potpis ugovornih strana pretpostavlja prihvaćanje ovih Uvjeta i Ugovora od strane Klijenta i Tvrtke.

OPĆE ODREDBE
Ovaj Ugovor obvezujući je za ugovorne strane, njihove nasljednike i opunomoćenike.
Naslovi stavaka su uključeni isključivo radi lakšeg snalaženja. Ako postoji konflikt između naslova i teksta ovog Ugovora, naslov će se izuzeti iz tumačenja. Ako bilo koja odredba ovog Ugovora, iz bilo kojeg razloga, bude proglašena nevažećom od strane nadležnog suda, to neće utjecati na ostale odredbe ovog Ugovora. Naprotiv, preostale odredbe u potpunosti su odvojene i ovaj Ugovor bit će tumačen na način kao da nevažeće odredbe nisu sastavni dio ovog Ugovora.
Svaka obavijest za koju se po odredbama ovog Ugovora zahtijeva da bude dostavljena u pisanom obliku mora biti poslana preporučenom poštom s povratnicom, osobnom dostavom ili faksom te će se smatrati primljenom s datumom potpisivanja povratnice ili dostavnice, odnosno primitka faksa.

UVJETI KORIŠTENJA USLUGA

Sljedeći Uvjeti primjenjuju se na sve Hamlet d.o.o. korisnike:

• Hamlet d.o.o. USLUGE
Hamlet d.o.o. usluge uključuju, ali nisu ograničene na:
• bilo koji čin pripreme, podešavanja, povezivanja, održavanja, ukidanja ili ponovnog aktiviranja Korisnikovog računa (uključujući i podatke za naplatu te poslužitelj, odnosno prostor na serveru koji Hamlet d.o.o. isporučuje Korisniku)
• svako korištenje računalstva, telekomunikacija, softvera, informacija, hardvera i opreme od strane Korisnika, ili svaki pristup navedenom omogućen Korisniku od strane Hamlet d.o.o.
• svaku aktivnost, ili pružanje usluge, od strane Hamlet d.o.o. Korisniku vezanu uz web hosting i registraciju domena (uključujući korištenje poslužitelja i tehničku podršku), bez obzira na trajanje i na to je li plaćeno)
• svaku opskrbu Korisnika bilo kojim računalnim prostorom ili internet vezom
• svaki pristup ili korištenje vezano za Hamlet d.o.o. internet stranice, aplikacije uključujući i same stranice
• bilo koju uslugu navedenu u ovim Općim uvjetima
• bilo koju uslugu pruženu Korisniku od strane Hamlet d.o.o., bila ona korištena ili ne
• bilo koju Hamlet d.o.o. uslugu korištenu od strane Korisnika, ponuđenu ili pruženu Korisniku od strane Hamlet d.o.o.

NEZAKONITO KORIŠTENJE
Hamlet d.o.o. poslužitelji smiju biti korišteni isključivo za zakonite radnje. Prijenos, smještaj te distribucija bilo kakvih informacija, podataka i materijala koji su u suprotnosti sa zakonom ili omogućavaju direktno kršenje zakona, strogo su zabranjeni. Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na: materijal zaštićen autorskim pravima; zaštitne znakove; poslovne tajne ili druga prava intelektualnog vlasništva korištenih bez odgovarajućeg odobrenja; materijal koji je opscen, pogrdan ili predstavlja prijetnju.

Povreda sigurnosti računalnih mreža i sustava strogo je zabranjena i može dovesti do kaznene i građanskopravne odgovornosti. Primjeri takvih povreda, bez ograničenja, uključuju: neautorizirani pristup i korištenje podataka, sustava ili mreža, uključujući i bilo kakav pokušaj sondiranja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sustava i mreža, te probijanje sigurnosnih ili autentifikacijskih mjera bez izričite privole vlasnika računalnog sustava ili mreže; ometanje bilo koje usluge pružene Hamlet d.o.o. Korisnicima te rada poslužitelja i/ili mreže, uključujući mail “bombardiranje”, “flooding” napad, namjerne pokušaje da se preoptereti sustav i “broadcast” napad; krivotvorenje podataka TCP-IP paketa, e-mail headera ili headera poruke na news grupama.

VIRUSI I OSTALE RAZORNE AKTIVNOSTI
Korištenje Hamlet d.o.o. usluga ili opreme za: kreiranje ili slanje internet virusa, “crva” i “trojanskih konja”; pinganje, flood napad ili mail bombardiranje ili za sudjelovanje u DoS napadu strogo je zabranjeno. Također je zabranjeno bilo kojem Klijentu sudjelovati u aktivnostima koje su namijenjene prekidanju ili ometanju usluga koje Hamlet d.o.o. pruža svojim Korisnicima, odnosno aktivnostima koje za cilj imaju ometanje i sprječavanje Hamlet d.o.o. Korisnika da učinkovito koriste Hamlet d.o.o. usluge i opremu (ili bilo koju spojenu mrežu, sustav, uslugu ili opremu).

PORNOGRAFIJA
Korištenje Hamlet d.o.o. usluga za spremanje, slanje, prikaz, prijenos, reklamiranje ili bilo kakvo omogućavanje pristupa pornografiji strogo je zabranjeno. Hamlet d.o.o., bez zadrške i sukladno zakonu, obavijestiti službe za provođenje zakona ukoliko otkrije prisutnost dječje pornografije na poslužitelju, odnosno da se ista distribuira putem Hamlet d.o.o. usluga.

PRIVATNOST
Hamlet d.o.o. se brine za privatnost on-line komunikacija i web stranica. Općenito govoreći, Internet nije ni manje ni više siguran nego ostala sredstava komunikacije, uključujući poštu, telefaks i govorne telefonske usluge, od kojih se sve redom mogu presresti i na drugi način kompromitirati. Međutim, kao mjeru opreznosti, Hamlet d.o.o. potiče svoje Korisnike da pretpostavljaju kako su sve njihove on-line komunikacije nesigurne. Hamlet d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za sigurnost informacija koje se prenose preko Hamlet d.o.o. opreme ili koristeći Hamlet d.o.o. usluge općenito.

AKTIVNOSTI OD STRANE Hamlet d.o.o.
Kršenje odredbi Općih uvjeta rezultirat će deaktivacijom Korisnikovog računa. Hamlet d.o.o. će samostalno odlučiti što se smatra kršenjem odredbi. Hamlet d.o.o. zadržava pravo ukloniti svaki Korisnički račun, bez prethodnog upozorenja, te odbiti pružanje usluga bilo kojem Korisniku i u bilo koje vrijeme. U trenutku kada Hamlet d.o.o. postane svjestan navodnog kršenja odredbi Uvjeta, Hamlet d.o.o. će pokrenuti istragu. Tijekom istrage, Hamlet d.o.o. može Korisniku ograničiti pristup uslugama s ciljem sprječavanja dodatnih, potencijalno opasnih i neodobrenih radnji. Ovisno o ozbiljnosti prekršaja, Hamlet d.o.o. može ograničiti, suspendirati ili ukinuti Korisnikov hosting račun i/ili posegnuti za pravnim lijekovima. Ako prekršaj spada pod kazneno djelo, Hamlet d.o.o. će o prekršaju obavijestiti nadležne službe. Aktivnost koja nije navedena na listi prekršaja ovih Uvjeta također se može smatrati kršenjem odredbi Uvjeta ako je ista nezakonita, neodgovorna ili predstavlja destruktivnu uporabu interneta. Hamlet d.o.o. ne vrši povrat novca za vrijeme nedostupnosti usluge kada je nedostupnost rezultat provođenja mjera vezanih uz kršenje Uvjeta. Prekršitelji Uvjeta odgovorni su, bez ograničenja, za cijenu radova potrebnih za saniranje štete nastale u radu Hamlet d.o.o. usluga te eventualne tužbe oštećenih Korisnika Hamlet d.o.o. usluga.

NAKNADA ŠTETE
Hamlet d.o.o. Korisnici prihvaćaju štititi, braniti i izuzeti od odgovornosti i naknade šteta Hamlet d.o.o., bilo koju treću stranu vezanu uz Hamlet d.o.o. (uključujući, ali ne ograničavajući se na pružatelje usluga i licenci) te Hamlet d.o.o. zaposlenike za bilo kakvu odgovornost, gubitke, troškove, presude, štete, potraživanja ili uzroke djelovanja, uključujući sve zakonske novčane kazne i troškove, proizašle iz Korisnikovog korištenja Hamlet d.o.o. usluga.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Hamlet d.o.o. usluge ponuđene su po načelu zatečenog stanja dostupnosti i bez ikakvih garancija, izrečenih ili podrazumijevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na jamstva u pogledu prodaje, prikladnosti za određenu svrhu ili nepovredivosti. Hamlet d.o.o. se izričito odriče bilo kakve izjave ili jamstva da će Hamlet d.o.o. usluge biti slobodne od grešaka, sigurne i bez prekida u radu. Nikakva glasovna ili pisana informacija od strane Hamlet d.o.o. ili njegovih zaposlenika ne može tvoriti jamstvo, niti se Korisnik može oslanjati na takve informacije. Hamlet d.o.o., zajedno s partnerima i dobavljačima, neće biti odgovoran za bilo kakav trošak ili štetu proizašlu iz bilo kakvog korištenja usluge.

IZMJENE I DOPUNE
Hamlet d.o.o. može ukinuti, nadograditi, zamijeniti ili na bilo koji drugi način, bez ograničenja, izmijeniti bilo koji softver, aplikaciju, program, podatke, hardver, opremu ili dijelove navedenoga korištene kako bi se Korisnicima pružila određena usluga. Određene promjene vezane uz Hamlet d.o.o. usluge mogu utjecati na rad Korisnikovih internet stranica, aplikacija i sadržaja. Svaki Korisnik ponaosob odgovoran je za sve takve aplikacije i sadržaj, ukoliko nije drugačije ugovoreno s Hamlet d.o.o.

SIGURNOSNE KOPIJE (BACKUP)
Hamlet d.o.o. vrši tjedni backup web hosting računa. Unatoč tomu, te sigurnosne kopije stvorene su zbog Hamlet d.o.o. administrativnih djelatnosti te ni na koji način NISU GARANTIRANE! Korisnici su odgovorni za održavanje vlastitih sigurnosnih kopija i njihovo spremanje na vlastito računalo ili neki drugi medij. Hamlet d.o.o. ne pruža nikakvu osnovu za kompenzacije po pitanju izgubljenih ili nepotpunih podataka u slučaju bilo kakve greške nastale pri kreiranju sigurnosnih kopija. Hamlet d.o.o. će dati sve od sebe kako bi osigurao kompletnu sigurnosnu kopiju, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za tu uslugu. Uvijek spremajte sigurnosnu kopiju na vlastito računalo ili drugi medij!

LICENCE TREĆIH STRANA
Hamlet d.o.o. se trudi Korisnicima omogućiti tehnologije, razvoj i inovacije (sveukupno “Tehnologije”), od kojih dio može biti licenciran od strane treće osobe. Hamlet d.o.o. NE nudi nikakve garancije po pitanju kvalitete, točnosti, pouzdanosti, valjanosti ili nastavka postojanja bilo kojeg aspekta takvih Tehnologija. Usto, Hamlet d.o.o. se izričito odriče svih jamstava glede prodaje i prikladnosti takvih Tehnologija za određenu namjenu. Korisnik neće držati Hamlet d.o.o. odgovornim za bilo kakvo ukidanje licence dodijeljene Hamlet d.o.o.. Korištenje Tehnologija, direktno ili indirektno dobavljenih od ili preko Hamlet d.o.o., ili bilo koje povezane treće strane, isključivo je na vlastitu odgovornost Korisnika.

PROIZVODI TREĆIH STRANA
Svaki spomen proizvoda koji nije Hamlet d.o.o. od strane Hamlet d.o.o., njegovih zaposlenika ili treće strane povezane s Hamlet d.o.o., služi samo za svrhe informiranja i ne predstavlja poticanje ili preporuku od strane Hamlet d.o.o. Hamlet d.o.o. se odriče svih obveza za bilo kakvo zastupanje ili jamstvo od strane dobavljača takvih proizvoda ili usluga.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Korisnici neće, osim uz izričito pismeno odobrenje Hamlet d.o.o., kopirati, reproducirati, dalje objaviti ili na drugi način, djelomično ili u cijelosti, koristiti materijale dostupne na Hamlet d.o.o. internet stranici. Hamlet d.o.o. ili tvrditi da Korisnici jesu Hamlet d.o.o.

SUDSKA NADLEŽNOST, PRIMJENJIVO PRAVO I NIŠTETNOST POJEDINIH ODREDBI
Ovi Uvjeti, kao i bilo koji drugi ugovor o Hamlet d.o.o. uslugama, bit će regulirani i tumačeni u skladu sa zakonima RH, bez obzira na sukob zakonskih načela. Korisnik pristaje na osobnu i isključivu nadležnost sudova u RH za rješavanje tužbenih zahtjeva i sporova. Ako se zbog nekog razloga bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra ili postane nevažeća ili neprovediva, takva ništavost neće utjecati na preostali dio ovih Uvjeta te će se ništavne ili neprovedive odredbe zamijeniti odredbama koje su prihvatljive objema stranama, koje su svojom valjanošću, zakonitošću i provedivošću najbliže izvornim namjerama uključenih strana i imaju mogući ekonomski učinak.

VIŠA SILA (FORCE MAJEURE)
Hamlet d.o.o. neće biti odgovoran za neizvršenje bilo koje odredbe Uvjeta, ako je ono rezultat više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisno o njihovoj volji, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz Ugovora, čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane i koji se nije mogao niti predvidjeti niti izbjeći, uključujući ratove, pobune, ustanke, građanske nemire, prirodne katastrofe, potrese, požare, poplave, eksplozije, nedostatak ljudstva ili materijala, problema s prijevozom, nesreće, embargo ili državna ograničenja (zajednički nazivano “Viša sila”). Hamlet d.o.o. će učiniti sve kako bi na minimum sveo posljedice Više sile. Bez obzira na sve odredbe ovih Uvjeta, nedostatak financijskih sredstava neće se smatrati višom silom, niti će bilo koja viša sila ukloniti odgovornost Klijenta za plaćanje nastalih obveza.

PRIHVAĆANJE UVJETA I ISKLJUČIVOST
Uvjeti, skupa sa svim drugim ugovorima o pružanju Hamlet d.o.o. usluga, predstavljaju potpuno razumijevanje i sporazum između Hamlet d.o.o. i njegovih Korisnika. Osim ako je ugovoreno drugačije, isključivo u pisanom obliku i potpisano od strane ovlaštenog predstavnika Hamlet d.o.o., ovi Uvjeti zamjenjuju bilo koji drugi pisani (uključujući i digitalizirani/kompjuterizirani) sporazum ili usmeni dogovor. Ovi Uvjeti i/ili bilo koji drugi vezani pojedinačni ugovor o pružanju Hamlet d.o.o. usluga sklapaju se isključivo između Hamlet d.o.o. i njegovih Korisnika i ne prijenose prava ni na koju treću stranku, osim ako je drugačije ugovoreno.

Copyright – Hamlet d.o.o. 2022. /  www.cjenikonline.com